Na temelju članka 13., članka 18. stavka 1. alineja prva , članka 55. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) Skupština HRVATSKOG JU – JITSU SAVEZA sa sjedištem na adresi Jarunska 3b, 10000 Zagreb,  OIB 42467538747 , upisana u registru udruga pod registracijskim brojem 21003359, na redovnoj Skupštini održanoj dana 12. rujna 2015. godine donijela je izmjenjeni i s pozitivnim propisima usklađeni

S    T    A    T    U    T

HRVATSKOG JU – JITSU SAVEZA

 

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 01.

 • Ovim Statutom kao temeljenim općim aktom Hrvatskoj Ju-Jitsu Saveza ( u daljnjem tekstu: HJJS ) uređuje se ustroj, djelokrug, način rada i djelovanja, zastupanje, ciljevi i zadaci, ostvarenje javnosti rada, prava i obveze, izbor i opoziv likvidatora, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, teritorijalnom djelovanju udruge, znaku udruge i njegovu izgledu, stegovnoj odgovornosti svojih članova i ustrojbenih dijelova, pitanja imovine i raspolaganja s mogućnom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanak rada Saveza, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Saveza, načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata i načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata.
 • HJJS je jedini nacionalni sportski savez koji potiče, promiče i skrbi o hrvatskim Ju-Jitsu sportovima i struci Ju-Jitsu sportova koje ujedno predstavlja u međunarodnim odnosima.
 • HJJS u svom ustroju i radu djeluje u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske sukladno načelu neovisnosti, načelu javnosti, načelu demokratskog ustroja, načelu neprofitnosti i načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

 

Članak 02.

Savez je osnovan 2004. godine, u Zagrebu pod nazivom Hrvatski Ju-Jitsu savez.

 

Članak 03.

 • Puni naziv HJJS glasi: HRVATSKI JU-JITSU SAVEZ.
 • Skraćeni naziv glasi: HJJS.
 • Pored naziva na hrvatskom jeziku HJJS može rabiti vlastiti naziv u prijevodu na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN JU-JITSU FEDERATION.

 

Članak 04.

 • HJJS djeluje na teritoriju čitave Republike Hrvatske.
 • Sjedište HJJS je u Zagrebu, Jarunska 3b.

 

Članak 05.

 • HJJS je neprofitna pravna osoba.
 • HJJS se upisuje u:
  1. Registar udruga Republike Hrvatske,
  2. Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave,
  3. Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske.

 

Članak 06.

HJJS je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a za preuzete obveze odgovara čitavom svojom imovinom.

 

Članak 07.

HJJS ne priznaje niti dopušta bilo kakvu diskriminaciju na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća, kao niti bilo koji drugi oblik izravne ili neizravne diskriminacije, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina utvrđena Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s dodatnim Protokolima , te Ustavom Republike Hrvatske i drugim pozitivnim propisima.

 

Članak 08.

 • HJJS predstavljaju i zastupaju Predsjednik HJJS i Glavni tajnik HJJS.
 • U slučaju spriječenosti Predsjednika HJJS i Glavnog tajnika HJJS zastupanje HJJS mogu vršiti i druge osobe koje za to dobiju posebno ovlaštenje – specijalnu punomoć od strane Predsjednika HJJS i Glavnog tajnika HJJS.
 • Specijalna punomoć iz prethodnog stavka ovog članka mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika i može se izdati samo za obavljanje određenih radnji za vrijeme od najduže godinu dana računajući je od dana izdavanja ovjere na predmetnoj punomoći.
 • Istekom roka na koji je specijalna punomoć izdana ista se može produljivati uzastopno za vrijeme od po godinu dana ali samo na temelju odluke Skupštine HJJS, te uz takovu novu specijalnu punomoć potrebno je prilikom ovjere priložiti i uz istu uvezati ovjereni preslik odluke Skupštine HJJS.

 

Članak 09.

 • HJJS ima svoj znak i zastavu.
 • Izgled znaka i zastave, te uporaba i zaštita uređuju se Odlukom koju donosi Izvršni odbor HJJS-a.

 

Članak 10.

 • HJJS ima pečat.
 • Pečat Saveza je pravokutnog oblika standardne veličine. Pečat izgleda tako da je u lijevoj trećini znak Saveza, a u prostalom dijelu rvnomjerno raspoređen tekst „HRVATSKI JU-JITSU SAVEZ ZAGREB HRVATSKA“.
 • Uporaba i način čuvanja pečata HJJS uređuju se Uputom koju donosi Izvršni odbor HJJS.

 

Članak 11.

 • HJJS se može učlaniti ili udružiti u druge domaće i međunarodne organizacije i udruge kad je to od interesa za sport Ju-Jitsu, a nije u suprotnosti s Ustavom RH i drugim propisima.
 • Odluku o udruživanju ili razdruživanju iz članstva međunarodnih Ju-Jitsu zajednica donosi Skupština HJJS.

 

Članak 12. 

 • Rad HJJS je javan.
 • Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem svojih članica i drugih zainteresiranih tijela i organizacija odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Saveza.
 • Obavještavanje javnosti vrši se i objavljivanjem Statuta, odluka, općih i drugih akata, te informacija na mrežnim (web) stranicama Saveza, objavom informacija putem glasila Saveza, objavom informacija u drugim sredstvima priopćavanja.

 

 1. CILJEVI I DJELATNOSTI
  Ciljevi Saveza

Članak 13.

 • Ciljevi Saveza su:
 • razvoj i promicanje Ju-Jitsu sporta,
 • stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u Ju-Jitsu sportu,
 • širenje aktivnosti Ju-Jitsu sporta osobito djece i mladeži,
 • razvijanje i promicanje međusobne suradnje udruženih članica Ju-Jitsu sporta,
 • ostvarivanje međunarodnih sportskih veza i suradnje,
 • promicanje odgojnih zadaća u sportu u duhu fair-play-a, razumijevanje, tolerancija i odgovornosti kroz bavljenje sportom Ju-Jitsu sporta,

 

 • Navedene ciljeve i zadatke HJJS obavlja neposrednim i zajedničkim djelovanjem svojih članova.

 

 • Djelatnost Saveza

Članak 14.

 

 • Djelatnost Saveza u ispunjavanju navedenih ciljeva je:

 

 • utvrđivanje programa razvoja Ju-Jitsu sporta u Republici Hrvatskoj,
 • poticanje, promicanje i nadgledanje Ju-Jitsu sporta na području Republike Hrvatske,
 • usklađivanje aktivnosti svojih članica i pružanje im stručne pomoći u radu,
 • predstavljanje Ju-Jitsu sporta pred sportskim i državnim tijelima Republike Hrvatske, te odgovarajućim međunarodnim sportskim udruženjima,
 • utvrđivanje sustava, uvjeta i organizacije sportskih natjecanja u Ju-Jitsu sporta
 • sudjelovanjeuborbiprotivdopinga, korištenjasupstanciizabranjenihpostupaka u Ju-Jitsu sporta, auskladusaSvjetskimkodeksomprotivdopinga,
 • sudjelovanjeuprovedbijavnihpotreba sportauRepubliciHrvatskoj i uprovedbinacionalnogprograma sporta,
 • organiziranje nacionalnih sportskih prvenstava Ju-Jitsu sporta, neposredno ili preko svojih članica, te međunarodnih i drugih natjecanja i priredbi,
 • skrb o vrhunskim sportašima i nacionalnim ekipama Ju-Jitsu sporta,
 • praćenje i razmatranje aktualnih pitanja financiranja Ju-Jitsu sporta, izgradnje, održavanja, upravljanja i korištenja objekata i opreme, te poduzimanjem potrebnih mjera u svezi s tim,
 • utvrđivanje i djelovanje na pitanjima koja se odnose na registraciju, status i stegovnu odgovornost sportaša i drugih sportskih djelatnika/stručnih osoba u Ju-Jitsu sportu
 • skrb i sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i osposobljavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u Ju-Jitsu sportu.

 

 • Sva pitanja glede svojih djelatnosti HJJS temeljem ovog Statuta pobliže uređuje pravilnicima i poslovnicima koje donosi Skupština.
 • Savez djeluje na području ju jitsu sporta.

 

Članak 15.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva i zadataka HJJS surađuje s međunarodnim Ju-Jitsu organizacijama, ministarstvom nadležnim za pitanje sporta u Republici Hrvatskoj, kao i drugim tijelima državne uprave i organizacijama kada je to potrebno.

 

 1. ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 16.

 • Članovi HJJS su:
 • Ju-Jitsu klubovi u Republici Hrvatskoj,
 • Ju-Jitsu savezi županija, Grada Zagreba i gradova,
 • Ju-Jitsu udruge povezanih klubova.
 • Članovi HJJS mogu biti udruge stručnih djelatnika u Ju-Jitsu sportu (suci, treneri, zdravstveni radnici) te udruge u koje se udružuju sportaši istog sporta.
 • Savez je dužan voditi Registar članova i zastupnika. Registar članova i zastupnika koji se vodi elektronski i obvezno sadrži podatke o nazivu članice, OIB-u članice, datum primitku u Savez, podaci o zastupniku članice te datum prestanka člnastva u Savezu. Registar članova i zastupnika uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
 • Sva daljnja pitanja glede članstva urediti će se detaljno Pravilnikom koji će donijeti Skupština HJJS.

 

Članak 17.

 • Članom HJJS postaje se odlukom Izvršnog odbora HJJS o primitku u članstvo, te upisom u Registar članova i zastupnika koje vodi Glavni tajnik HJJS.
 • Odluka Izvršnog odbora HJJS o primitku u članstvo je konstitutivnog karaktera, dok je upis u Registar članova i zastupnika koje vodi Glavni tajnik HJJS dekleratornog karaktera.
 • Sva prava i obveze za članove nastaju donošenjem odluke Izvršnog odbora HJJS o primitku u članstvo.

 

Članak 18.

 • Izvršni odbor HJJS-a određuje godišnji iznos članarine.
 • Odluka Izvršnog odbora HJJS o visini članarine izrađuje se u pisanom obliku te ju se dostavlja članovima HJJS.
 • Protiv odluke Izvršnog odbora HJJS o visini članarine nije dopušten pravni lijek, te pravne posljedice odluke nastaju trenutkom njenog donošenja.

 

Članak 19.

 • Članice imaju pravo:
 • imati svoje zastupnike u Skupštini Saveza
 • predlagati, birati i biti birani u tijela Saveza
 • sudjelovati u radu stručnih tijela Saveza
 • sudjelovati na natjecanjima u organizaciji Saveza sukladno važećim općim aktima Saveza
 • sudjelovati na stručnim savjetovanjima i tečajevima sukladno općim aktima Saveza
 • biti informirane o svim relevantnim zbivanjima u području Ju-Jitsu sportadostupnim Savezu
 • Obveze članica su:
 • aktivno sudjelovati u realizaciji pojedinih dijelova Plana rada Saveza prihvaćajući dužnosti priređivača ili domaćina pojedinih prvenstava i akcija predviđenih planom Saveza kao i općim aktima.
 • uredno podnositi tražena ili propisana izvješća
 • uredno plaćati članarinu te podmirivati druge financijske obveze utvrđene odlukama Izvršnog odbora ili općim aktima Saveza
 • na zahtjev Saveza, obavezne su omogućiti svojim članovima sudjelovanje u aktivnostima nacionalnih ekipa
 • uskladiti svoj Statut i opće akte sa ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza
 • druge obveze koje odredi Skupština

(3) Članica Saveza, kao niti bilo tko drugi ne može organizirati međunarodna sportska natjecanja i priredbe u Ju-Jitsu sportu bez prethodne suglasnosti Saveza.

(4) Ukoliko članica ne bude izvršavala svoje obveze pokrenut će se stegovni postupak sukladno Pravilniku o stegovnom postupku.

 

Članak 20.

 • Članstvo u HJJS prestaje:
 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.
 • Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko dostavi Predsjedniku i/ili Glavnom tajniku HJJS po javnom bilježniku ovjerenu izjavu da dragovoljno istupa iz HJJS.
 • Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
 • Brisanje člana iz Registra na temelju opisanom u stavku 2. i 3. ovog članka ima konstitutivan učinak.
 • Odluku o isključenju člana iz HJJS donosi Stegovni sud Saveza u slučajevima kada se vodi stegovni postupak sukladno Pravilniku o stegovnom postupku.
 • Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući ga od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini HJJS.
 • Skupština HJJS je dužna u roku od 30 dana, računajući ga od dana primitka žalbe, riješiti žalbu.
 • Odluka Skupštine HJJS o isključenju člana je konačna.

 

Članak 21.

 • HJJS se može udružiti u međunarodne i druge sportske zajednice.
 • Odluku o udruživanju ili razdruživanju iz međunarodnih i drugih sportskih zajednica donosi Skupština HJJS.
 • Odluka Skupštine o udruživanju ili razdruživanju iz međunarodnih sporstkih zajednica mora biti izrađena u pisanom obliku, te dostavljena svim članicama HJJS.
 • Odluka Skupštine o udrživanju ili razdruživanju iz međunarodnih sportskih zajednica proizvodi pravne učinke trenutkom njenog izglasavanja.

 

 1. USTROJSTVO SAVEZA

Članak 22.

 • HJJS se sastoji od tijela za odlučivanje, savjetodavnih tijela i tijela za pitanja natjecanja.
 • Tijela HJJS za odlučivanje su slijedeća:

 

 • Skupština Saveza,
 • Predsjednik Saveza i Dopredsjednik Saveza,
 • Nadzorni odbor Saveza,
 • Izvršni odbor Saveza,
 • Stegovni sud Saveza

 

 • Tijela HJJS za pitanja natjecanja su slijedeća:
 • Sudačka organizacija HJJS,
 • Izvršni odbor HJJS kao Prizivno povjerenstvo.

 

 • Skupština

Članak 23.

 

 • Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja Savezom.
 • Skupštinu sačinjavaju po jedan predstavnik članice Saveza, sukladno članku 16. ovog Statuta, a prema popisu članica Saveza, te ukoliko članice na dan održavanja izborne sjednice Skupštine imaju urednu registraciju s važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja i podmirene obveze za članarinu Savezu

4.1.1. Predstavnici članica u Skupštini Saveza

                                              

Članak 24.

 • Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima navršenih 18 godina života i da je potupno poslovno sposobna,
 • da je član udruge koju predstavlja,
 • da prihvaća odredbe ovog Statuta.

 

 • Predstavnici članica u Skupštini Saveza za svoj rad odgovorni su Skupštini i članici čiji su predstavnici.

 

4.1.2. Nadležnosti Skupštine

Članak 25.

 

(1) Skupština obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune, pravilnike, poslovnike, te ostale akte utvrđene ovim Statutom,
 • osniva odbore te druga radna tijela HJJS,
 • donosi dugoročni plan rada,
 • predlaže politiku razvoja,
 • predlaže elaborat o sustavu natjecanja,
 • donosi odluku o sustavu Ju-Jitsu natjecanja,
 • donosi odluke o financiranju programa nacionalne reprezentacije za koju se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna,
 • nalaže odborima kao radnim tijelima izradu financijskih programa za praćenje Ju-Jitsu natjecatelja,
 • donosi financijski i srednjoročni plan, te usvaja financijsko izvješće,
 • razmatra poslovne izvještaje Izvršnog odbora, račune i izvještaje revizora,
 • odobrava proračun Saveza,
 • donosi odluku o počasnom članstvu u HJJS,
 • bira predsjednika Saveza, dopredsjednika, članove Nadzornog odbora, članove Izvršnog odbora i Stegovnog suda, likvidatora, te donosi odluku o njihovom razrješenju,
 • razmatra i prihvaća izvješća o radu tijela HJJS,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi odluku o udruživanju u međunarodne Ju-Jitsu zajednice,
 • donosi odluku o prestanku rada Saveza,
 • obavlja i ostale zadatke utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine i ostalim pravilima i programom svoga rada.

4.1.3. Sjednice Skupštine

  Članak 26.

 • Skupština Saveza odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama.
 • Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti jedan od dopredsjednika kojeg on ovlasti. Ukoliko predsjednik nije u mogućnosti dati navedeno ovlaštenje, isto može učiniti Izvršni odbor.
 • Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne, svečane i izborne.
 • Sjednice Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 članica Saveza.
 • Zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine mora sadržavati prijedlog dnevnog reda i pisano obrazloženje za održavanje sjednice skupštine.
 • Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine Saveza postavljenog u skladu s odredbama ovog Statuta, predlagatelj može sam sazvati traženu sjednicu Skupštine.
 • Redovna sjednica Skupštine mora se održati najmanje jednom godišnje.
 • Svečane sjednice Skupštine mogu se sazvati povodom obilježavanja određenog povijesnog datuma za Ju-Jitsu sport i Savez, odnosno iz druge potrebe iste prirode.
 • Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake četiri (4) godine.
 • Izbornim sjednicama Skupštine predsjedava tročlano radno predsjedništvo koje se bira između članova Skupštine. U radno predsjedništvo ne mogu biti birani kandidati za predsjednika Saveza .
 • U slučaju isteka mandata tijelima Saveza Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članica Saveza koje su upisane u popis članica Saveza prije isteka mandata tijelima Saveza.
 • Izvanredna sjednica Skupštine Saveza je skupština koja se saziva sukladno odredbama ovog članka, kao i sjednicu Skupštine koja se saziva radi izvanrednih okolnosti u radu Saveza i njegovih članica u nadležnosti Skupštine Saveza prema ovom Statutu.

 

Članak 27.

Pisani materijali za predloženi dnevni red, s oznakom dana i mjesta održavanja sjednice Skupštine Saveza, šalju se članicama Saveza najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice

 

Članak 28.

 • Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Skupštine.
 • U slučaju da u zakazano vrijeme početka rada Skupštine ne bude prisutna natpolovična većina članova Skupštine pričekat će se jedan sat i nakon toga sjednica Skupštine će se održati ako je nazočno najmanje 1/3 članova.
 • Odluke Skupštine se donose javnim glasovanjem, osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom ili ako Skupština odluči da glasovanje o pojedinim pitanjima bude tajno.
 • Glasovanje pri izborima za tijela Saveza je tajno, ukoliko Skupština na samoj sjednici o tome ne donese drugačiju odluku.
 • Odluka Skupštine je donesena ako za nju glasuje većina nazočnih članova, osim kod donošenja ili izmjene Statuta, odnosno prestanka rada Saveza, kada se odluke donose većinom ukupnog broja članova Skupštine.
 • O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, kojeg potpisuje izabrani zapisničar na sjednici Skupštine saveza, te zapisnik ovjeravaju dva ovjerovitelja zapisnika, također izabranih na sjednici Skupštine Saveza, koji se trajno čuva u arhivi Saveza. Zapisnik sa sjednice Skupštine Saveza dostavlja se svim članicama Saveza u roku od najviše 15 dana od njegovog sastavljanja i ovjeravanja, a najkasnije 60 dana od dana održavanja sjednice Skupštine Saveza, te podliježe verifikaciji na slijedećoj sjednici Skupštine saveza.

 

4.1.4. Mandat Skupštine

Članak 29.

 • Mandat Skupštine Saveza traje četiri (4) godine, a počinje teći danom verifikacije mandata predstavnika članice za članove Skupštine Saveza.
 • Ista osoba može biti ponovno izabrana u Skupštinu za novo mandatno razdoblje.
 • Naknadno izabranom članu Skupštine mandat traje do isteka mandata saziva Skupštine za koji je izabran.
 • Iznimno, u slučaju spriječenosti člana Skupštine da sudjeluje na sjednici Skupštine, nadležno tijelo članice može na temelju pisane odluke, imenovati zamjenika za tu sjednicu.
 • Mandat zamjenskog člana za tu sjednicu podliježe verifikaciji Skupštine.
 • Predstavnik u Skupštini Saveza ima pravo na samo jedan glas kao član Skupštine Saveza.

 

Članak 30.

 • Zamjenskom predstavniku članice na sjednici Skupštine Saveza, oduzet će se pravo glasa u slučaju da nema urednu registraciju o važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja.
 • Članica Saveza dužna je do početka izborne sjednice Skupštine dostaviti Savezu dokaz, odnosno kopiju rješenja ili izvod iz Registra udruga Republike Hrvatske iz kojeg je moguće utvrditi urednu registraciju s važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja te članice.

 

Članak 31.

 • Članovi Skupštine sudjeluju u radu i odlučivanju zasnivajući svoje stajalište prije svega na:
 • zahtjevima provođenja utvrđene politike i programa razvoja Ju-Jitsu sporta u RH,
 • zajedničkim obvezama i odgovornostima za ostvarivanje programa Ju-Jitsu sporta, a posebno za ostvarivanje programa javnih potreba sportu Republike Hrvatske, u dijelu Ju-Jitsu sporta,
 • težnjama k ostvarivanju sportskih vrijednosti koje pridonose razvoju, afirmaciji i ugledu hrvatskog Ju-Jitsu sporta i Republike Hrvatske,
 • zajedničkim interesima svih udruženih članica i obvezi izvršenja ciljeva i zadaća Saveza utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

 

 • Predstavnik članice – član Skupštine Saveza ima prava i obveze:
 • sudjelovati u radu Skupštine i drugih tijela u koje je izabran,
 • odlučivati o pitanjima o kojima odlučuje Skupština,
 • izvještavati članice koje predstavlja o radu Skupštine i o svom radu u Skupštini Saveza,
 • pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga Skupštine i predlagati odgovarajuće odluke,
 • sudjelovati u izvršavanju zadaća utvrđenih odlukama Skupštine,
 • postavljati pitanja, tražiti odgovore te podatke i stručnu pomoć od tijela Saveza,
 • obveza je članova Skupštine u svakoj prigodi zastupati i štititi interese Saveza, Ju-Jitsu sporta, te interese udruge koju predstavljaju.

 

Članak 32.

 • Predstavniku Skupštine mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slijedećim slučajevima:
 • njegovog opoziva,
 • podnošenjem ostavke,
 • nastupom takvih okolnosti zbog kojih član ne može obavljati svoju dužnost u Skupštini.
 • Opoziv predstavnika Skupštine vrši se na način i po postupku predviđenom za njegov izbor.
 • Mandat novoizabranog predstavnika Skupštine traje do isteka mandata Skupštine.

 

Članak 33.

 

Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se način djelovanja, prava i obveze, plan rada te uvjetu rada predstavnika u skupštini, kako i druga pitanja značajna za njen uspješan rad.

 

 • Predsjednik HJJS-a

Članak 34.

 • HJJS ima Predsjednika i dva Dopredsjednika.
 • Mandat Predsjednika i Dopredsjednika trače četiri (4) godine i iste osobe mogu biti ponovno birane za novo mandatno razdoblje.

 

Članak 35.

 • Predsjednik HJJS je odgovoran za obavljanje slijedećih zadaća i obveza:
 • predstavlja i zastupa HJJS u zemlji i inozemstvu u svim važnim pitanjima, posebice u pregovorima s Međunarodnim olimpijskim odborom, Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim međunarodnim i domaćim organizacijama,
 • saziva i predsjedava zasjedanjima Skupštine HJJS i sjednicama Izvršnog odboraHJJS uz pravo iznošenja prijedloga,
 • usmjerava rad Skupštine HJJS i sjednica Izvršnog odbora HJJS, potpisuje opće i druge akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor HJJS,
 • potpisuje verificirane zapisnike održanih Skupština HJJS i sjednica Izvršnog odbora HJJS,
 • skrbi o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora HJJS,
 • obavlja aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima HJJS koje su u svezi s funkcijom Predsjednika,
 • raspolaže financijskim sredstvima HJJS,
 • predlaže Izvršnom odboru HJJS imenovanje i razrješenje Glavnog tajnika HJJS,
 • predlaže dva člana komisije koja određuje kriterije javnog natječaja za izbor Glavnog tajnika HJJS,
 • donosi akte kojima osigurava uredno poslovanje HJJS,
 • voditelj je delegacija HJJS na svjetskim i europskim prvenstvima te drugim Ju-Jitsu natjecanjima,
 • obavlja i druge zadaće po ovlasti Skupštine HJJS i Izvršnog odbora HJJS utvrđene općim aktima i ovim Statutom ili koje su u svezi s funkcijom predsjednika.
 • Ukoliko je Predsjednik HJJS spriječen u izvršavanju svojih zadaća i obveza, istog zamjenjuje jedan od Dopredsjednika, prema prijedlogu Predsjednika, a u slučaju spriječenosti davanja takvog prijedloga, prema prijedlogu Izvršnog odbora HJJS.
 • Predsjednik i Dopredsjednici HJJS za svoj rad odgovaraju Skupštini HJJS.
 • U slučaju da Predsjednik i/ili Dopredsjednici HJJS ne izvršavaju svoje obveze sukladno odredbama ovog Statuta isti mogu biti razrješeni sa svojih funkcija.
 • Razrješenje Predsjednika i/ili Dopredsjednika HJJS vrši se na isti način kao i njihovo biranje.

 

Članak 36.

Za Predsjednika i Dopredsjednika može biti izabrana osoba koja udovoljava slijedećim uvjetima:

 • državljanin Republike Hrvatske,
 • osoba s navršenih 18 godina života i potpuno poslovno sposobna,
 • ugledni sportski djelatnik ili sportaš,
 • nositelj crnog pojasa u Ju-Jitsu,
 • ima visoku stručnu spremu,
 • poznaje jedan svjetski jezik,
 • prihvaća Statut HJJS.

 

Članak 37.

 • Predsjednika bira Skupština neposredno, tajnim glasovanjem, a na temelju liste kandidata koju predlaže najmanje tri punopravna člana HJJS ili na temelju liste kandidata koju izradi i predloži Izvršni odbor.
 • U slučaju redovnog izbora Predsjednika HJJS, članice HJJS, odnosno Izvršni odbor, dužni su dostaviti svoju listu kandidata koja može biti obrazložena.

 

Članak 38.

 • Dopredsjednike HJJS bira Skupština neposredno tajnim glasovanjem, sukladno čl.37. st.1.ovog Statuta.
 • Prestankom fukcije člana Izvršnog odbora, Dopredsjedniku ujedno prestaje i funkcija Dopredsjednika HJJS, a na njegovo mjesto bira se novi Dopredsjednik čiji mandat traje do isteka mandata razriješenog Dopredsjednika.

 

Članak 39.

 • Skupština HJJS može na prijedlog Izvršnog odbora HJJS izabrati za Počasnog Predsjednika HJJS osobu koja je kao Predsjednik HJJS svojim izuzetnim radom doprinjela ugledu i razvoju HJJS ili Ju-Jitsu sportskog pokreta u Republici Hrvatskoj.
 • Počasni Predsjednik HJJS sudjeluje u radu Skupštine HJJS i Izvršno odbora HJJS bez prava odlučivanja.

 

 • Nadzorni odbor

Članak 40.

Nadzorni odbor HJJS obavlja nadzor nad zakonitosti u radu i materijalno-financijskom poslovanju HJJS te nadzor nad izvršavanjem odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora HJJS.

 

Članak 41.

 • Nadzorni odbor HJJS ima pet članova od kojih jedan obnaša funkciju predsjednika Nadzornog odbora HJJS.
 • Članove Nadzornog odbora HJJS bira Skupština HJJS tajnim glasovanjem po postupku predviđenom za izbor članova Izvršnog odbora HJJS.
 • Kada Skupština HJJS izabere svih pet članova Nadzornog odbora HJJS isti između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.
 • Članovi Nadzornog odbora HJJS biraju se između kandidata punopravnih članica HJJS koji nisu predstavnici u Skupštini HJJS, odnosno članovi Izvršnog odbora HJJS niti Stegovnog suda HJJS, a na prijedlog Predsjednika HJJS.
 • Mandat članova Nadzornog odbira HJJS traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana za novo mandatno razdoblje.

 

Članak 42.

 • Nadzorni odbor je ovlašten:
 • za kontrolu provođenja zakonitosti u radu i poslovanju,
 • za kontrolu izvršavanja ugovornih i drugih obveza Saveza,
 • za nadzor materijalno-financijskog poslovanja Saveza
 • za nadzor izvršavanja odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora
 • za kontrolu i analizu ostvarivanja utvrđene financijske politike i financijskog plana Saveza,
 • za poduzimanje drugih mjera u svezi sa svojim poslovima, zadaćama i djelokrugom rada.
 • Stručna služba Saveza, kao i druga tijela Saveza, dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete za rad.
 • Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Saveza kojoj podnosi izvješće o svom radu.
 • O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Izvršni odbor, odnosno Skupštinu Saveza kao i tijelo u čijem je radu nastala nepravilnost.
 • Ako se utvrđena nepravilnost ne otkloni u primjerenom roku, Nadzorni odbor je dužan o tome obavijestiti ovlaštena državna tijela.
 • Nadzorni odbor djeluje na sjednicama, a odluke, zaključke i preporuke donosi natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora, te će se poslovnikom o radu Nadzornog odbora, koji donosi Nadzorni odbor, utvrditi ostala pitanja u vezi s održavanjem sjednica i radom Nadzornog odbora.

 

Članak 43.

Način rada Nadzornog odbora HJJS propisuje se Poslovnikom o radu koji donosi Nadzorni odbor HJJS.

 

 • Izvršni odbor

Članak 44.

 • Izvršni odbor HJJS je izvršno i operativno kolegijalno tijelo HJJS koje obavlja slijedeće poslove i zadaće:

utvrđuje:

 • prijedlog strategije razvoja Ju-Jitsu sporta u RH
 • prijedlog Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna, prijedlog Pravilnika o sustavu, uvjetima i organizaciji Ju-Jitsu sporta, te drugih općih akata koje donosi Skupština
 • utvrđuje prijedlog godišnjeg programa Ju-Jitsu sporta državne razine, odnosno programa rada Saveza, financijskog plana i financijskog izvješća,
 • godišnji kalendar natjecanja i opće uvjete za sudjelovanje na tim natjecanjima;

donosi:

 • opće akte koji reguliraju pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora, te razmatra i odlučuje o pitanjima iz područja djelovanja Saveza, koja nisu u nadležnosti Skupštine ili kojeg drugog tijela Saveza u skladu s odredbama ovog Statuta,
 • odluku o dodjeli nagrada i priznanja po posebnom pravilniku, te proglašava najboljih sportaša u Ju-Jitsu sportu Republike Hrvatske za prethodnu godinu,
 • poslovnik o svom radu,
 • mjere i aktivnosti za unapređenje i stvaranje najpovoljnijih materijalnih i financijskih uvjeta za realizaciju programa Saveza;
 • odluku o osnivanju i/ili gašenju radnih tijela HJJS-a,
 • prethodnu suglasnost za člana sudačke organizacije HJJS-a.

imenuje:

 • glavnog tajnika na temelju provedenog natječaja i razrješava ga, te imenuje i razrješava direktora reprezentacije,
 • predstavnika Saveza u drugim organizacijama, institucijama i tijelima i razrješava ih,
 • Strukovni savjet, Odbor Ju-Jitsu sudaca, Odbor Ju-Jitsu trenera, te donosi pravila o radu za ta radna tijela Saveza, a može imenovati i stalne ili povremene komisije, odnosno radne grupe u skladu s Poslovnikom;
 • šefa računovodstvene službe i financija na prijedlog Glavnog tajnika,
 • izbornika reprezentacije;

predlaže:

 • udruživanje u međunarodne i nacionalne sportske organizacije,
 • program osnovne djelatnosti Ju-Jitsu sporta kao i drugih djelatnosti Saveza sukladno propisima,
 • osobe za proglašenje počasnog i zaslužnog člana Saveza;

odlučuje o:

 • primanju članova sukladno odredbama ovog statuta,
 • organizaciji i načinu obavljanja stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Saveza i udruženih članica,
 • isticanju kandidature za organizaciju međunarodnih natjecanja u RH,
 • davanju suglasnosti udruženim članicama i članovima za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima,
 • o prijedlogu odluke radnih tijela HJJS-a (verifikacija)
 • davanju inicijative za održavanje redovne, izborne, izvanredne ili svečane Sjednice Skupštine;

provodi i skrbi o:

 • provođenju odluka i zaključaka Skupštine ako ovim Statutom, Poslovnikom ili samim odlukama i zaključcima nije to povjereno drugom tijelu Saveza,
 • izvršavanju financijskog plana Saveza i u okviru toga o rasporedu i korištenju sredstava,
 • organizaciji i realizaciji Programa rada Saveza i odgovoran je za njegovo izvršenje,
 • podnosi izvješća o svom radu Skupštini te priprema potrebne materijale za sjednice Skupštine Saveza,
 • upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Saveza za što odgovara Skupštini Saveza,
 • razmatra pitanja iz rada udruženih članica i poduzima odgovarajuće mjere za unapređenje njihova rada, kao i za otklanjanje nepravilnosti u radu,
 • o izvješćima izbornika reprezentacije,
 • drugim poslovima i zadaćama određenih Statutom, Poslovnikom ili drugim općim aktima Saveza, odnosno odlukom Skupštine Saveza.
 • Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Članak 45.

 • Izvršni odbor ima5 članova, među kojima su po funkciji predsjednik Saveza, 2 dopredsjednika Saveza i dva člana Izvršnog odbora.
 • U predlaganju kandidata za članove Izvršnog odbora novoizabrani predsjednik će voditi računa o teritorijalnoj zastupljenosti članica Saveza, zastupljenosti disciplina Ju-Jitsu sporta u Izvršnom odboru, kao i o zastupljenosti oba spola u Izvršnom odboru, pri čemu se lista kandidata za članove Izvršnog odbora sastavlja slijedom provedenih konzultacija s članicama Saveza.
 • U slučaju da lista kandidata za članove Izvršnog odbora, koju je predložio predsjednik, ne bude prihvaćena od strane Skupštine, pojedinačno će se glasovati o svakom pojedinom kandidatu, a predsjednik predlaže onoliko novih kandidata koliko ih ne bude prihvaćeno s liste.
 • Članovi Izvršnog odbora izvršavaju zadaće utvrđene ovim Statutom, odnosno koje im naloži Skupština, Izvršni odbor ili predsjednik, u skladu s aktima saveza i zakonom.
 • Obveza je članova Izvršnog odbora u svakoj prigodi zastupati i štititi interese Saveza i Ju-Jitsu sporta, kao i hrvatskog sporta i olimpijskog pokreta.

 

Članak 46.

 • Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine i ista osoba može biti ponovno izabrana za novo mandatno razdoblje.
 • Mandat članovima Izvršnog odbora prestaje u slučaju kada predsjednik Saveza podnese ostavku ili bude razriješen s te funkcije.
 • U slučaju da član Izvršnog odbora ne izvršava svoje obveze sukladno odredbama Statuta, isti može biti razriješen s funkcije člana Izvršnog odbora.
 • Razrješenje člana Izvršnog odbora vrši se na isti način kao i njegovo biranje.
 • Prijedlog za razrješenje člana Izvršnog odbora, slijedom odredbe stavka 3. ovog članka, može dati predsjednik ili 1/3 članova Skupštine, a član Izvršnog odbora može biti razriješen i na osobni zahtjev.
 • Na mjesto razriješenog člana Izvršnog odbora bira se novi član po istom postupku po kojem je izabran član Izvršnog odbora koji je razriješen, odnosno koji je prestao s obavljanjem funkcije člana Izvršnog odbora, a mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do kraja mandata tog saziva Izvršnog odbora.

 

Članak 47.

 • Izvršni odbor djeluje na sjednicama.
 • Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.
 • Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova, osim u slučaju odluke o isključenju članice, kada se primjenjuju odredbe ovog Statuta, te u slučaju kada Izvršni odbor donese odluku da se o određenom pitanju glasuje tajno.

 

Članak 48.

 • Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti jedan od potpredsjednika kojeg ovlasti predsjednik ili Izvršni odbor.
 • Poslovnikom o radu Izvršnog odbora podrobnije se određuju pitanja u vezi s održavanjem sjednica.

 

Članak 49.

 • Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
 • Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Izvršnog odbora i na obrazloženi pisani zahtjev najmanje jedne trećine članova Izvršnog odbora. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Izvršnog odbora u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za sazivanje sjednice, sukladno ovoj odredbi Statuta, sjednicu sazivaju predlagači.

 

 • Glavni tajnik

Članak 50.

 • HJJS ima Glavnog tajnika kojeg svojom odlukom neposredno imenuje Izvršni odbor HJJS, nakon provedenog javnog natječaja, čije kriterije određuje komisija sastavljena od Predsjednika HJJS i dva člana Izvršnog odbora HJJS koje predlaže Predsjednik HJJS, a potvrđuje Izvršni odbor HJJS.
 • Javni natječaj mora se objaviti u bilo kojoj tiskovini prosječne tiraže i koja je poznata u Republici Hrvatskoj, kao npr. Večernji list, Jutarnji list i tome sl.

 

Članak 51.

 • Glavni tajnik HJJS može biti razriješen dužnosti ako svojim radom povrijedi Ustav, zakone, Statut HJJS i druge akte HJJS.
 • Odluku o razrješenju donosi Izvršni odbor HJJS.
 • Inicijativu za razrješenje dužnosti Glavnog tajnika HJJS mogu dati:
 • Predsjednik HJJS,
 • Izvršni odbor HJJS.
 • Do razrješenja Glavnog tajnika može doći i na vlastiti zahtjev Glavnog tajnika HJJS.
 • Razrješenje Glavnog tajnika HJJS s te dužnosti po svojoj prirodi za sobom obavezno povlači i raskid sklopljenog ugovora o radu Glavnog tajnika HJJS.
 • Mandat Glavnog tajnika HJJS traje četiri godine i iste osobe mogu biti ponovno birane za novo mandatno razdoblje.
 • Reizbor glavnog tajnika ili izbor novog glavnog tajnika se vrši na prvoj sjednici Izvršnog odbora HJJS.

 

Članak 52.

 • Glavni tajnik HJJS sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela HJJS, ali bez prava glasa.
 • Glavni tajnik HJJS provodi i osigurava provođenje općih akata i programa HJJS te odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i Predsjednika HJJS, te osobito obavlja slijedeće zadatke:
 • obavlja stručne i administrativne poslove,
 • skrbi za zakonitost rada i ispunjava zakonom uređenih obveza HJJS,
 • poduzima mjere za provođenje i ostvarenje utvrđenog plana i programa,
 • zastupa HJJS u zemlji i inozemstvu, a u pojedinim situacijama, po posebnoj ovlasti Izvršnog odbora HJJS i predstavlja HJJS,
 • zaključuje ugovore o poslovanju HJJS,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • utvrđuje listu članica s pravom glasa,
 • ažurira evidenciju članica,
 • odgovara za svoj rad Izvršnom odboru HJJS,
 • sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i odbora kao radnih tijela HJJS, bez prava glasa,
 • usklađuje rad odbora i pododbora te u ime Izvršnog odbora HJJS potvrđuje njihove sastanke i zapisnike njihovih sastanaka,
 • koordinira radom radnih tijela HJJS i skrbi o provođenju njihovih zaključaka,
 • predlaže šefa računovodstvene službe i financija,
 • skrbi o izvršavanju zadaća i obveza članica HJJS,
 • odgovoran je za opće odnose sa članicama HJJS, članovima Izvršnog odbora HJJS, odborima te drugim domaćim i međunarodnim organizacijama,
 • surađuje s državnim tijelima nadležnima za pitanje sporta, a u suradnji s Predsjednikom HJJS,
 • skrbi o javnosti rada HJJS u skladu sa pozitivnim propisima i ovim Statutom,
 • član je vodstva delegacija HJJS na svjetskim i europskim Ju-Jitsu prvenstvima,
 • obavlja i druge zadaće iz svog djelokruga te zadaće za koje ga ovlasti Izvršni odbor HJJS ili Predsjednik HJJS.

 

Članak 53.

 • Za obavljanje stručnih računovodstvenih i financijskih poslova HJJS može zaposliti odgovarajuću stručnu osobu na radno mjesto računovodstva i financija HJJS. Šef računovodstva i financija djeluje kao financijski savjetnik Glavnog tajnika HJJS, a obavlja osobito slijedeće poslove:
 • vodi poslove financijskog menedžmenta HJJS,
 • izvještava Glavnog tajnika HJJS i Izvršni odbor HJJS o materijalno-financijskom poslovanju HJJS,
 • zajedno sa Glavnim tajnikom HJJS izvještava Skupštinu HJJS o financijskom poslovanju i stanju HJJS.
 • Šefa računovodstva i financija imenuje i razrješava Izvršni odbor HJJS na prijedlog Glavnog tajnika HJJS.
 • Prava i obveze šefa računovodstva i financija uređuju se ugovorom o radu sukladno pozitivnim propisima.
 • Razrješenje šefa računovodstva i financija s predmetne dužnosti, po svojoj prirodi, obavezno povlači i raskid sklopljenog ugovora o radu šefa računovodstva i financija.
 • Ukoliko HJJS nema šefa računovodstva tada sva prava i dužnosti vođenja računovodstvenih i financijskih poslova padaju na Glavnog tajnika HJJS.

 

 • Izbornik reprezentacije

 

Članak 54.

 

 • Izbornika reprezentacije bira Izvršni odbor, na temelju provedenog natječaja, na četiri (4) godine sukladno Zakonu o radu i Zakonu o sportu. Ista osoba može biti ponovo birana za novo mandatno razdoblje.
 • Poslove izbornika reprezentacije obavlja stručno-osposobljena osoba za stručne poslove u sportu, poglavito Ju-Jitsu sporta, dok se ostali uvjeti koje mora ispunjavati osoba koju se imenuje za izbornika reprezentacije, te ostala prava i obveze utvrđuju općim aktima Saveza.
 • Izbornik reprezentacije skrbi o nacionalnim reprezentacijama, te poglavito obavlja sljedeće poslove i zadaće:
 • priprema odgovarajuće planove, programe i izvješća o radu i rezultatima Ju-Jitsu reprezentacija odnosno sportaša reprezentativaca te ih podnosi Izvršnom odboru i drugim nadležnim tijelima Saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • skrbi o organizaciji rada, sredstvima, opremi i drugim uvjetima potrebnim za ostvarenje vrhunskih sportskih rezultata reprezentacija,
 • koordinira rad pojedinih reprezentacija i njezinih članova,
 • surađuje s trenerima kao i s drugim stručnim osobama i institucijama/ustanovama od značaja za uspjeh i rezultate reprezentacija, odnosno sportaša reprezentativaca ,
 • stvara uvjete za pripreme i nastup sportaša na međunarodnim priredbama, bavi se pitanjem statusa sportaša, kategorizacije, skrbi o razvoju mladih sportaša, zdravstvenoj skrbi i doping kontroli,
 • prati programe olimpijskih kandidata i korisnika razvojnih programa, te koordinira njihovo ispunjenje sa nadležnom službom Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadležnih tijela Saveza, sukladno pripadajućem općem aktu Saveza.
 • Izbornik reprezentacije jednom godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru, koji procjenjuje rad izbornika.
 • Izvršni odbor Saveza može donijeti odluku o razrješenju izbornika reprezentacije ukoliko izbornik ne zadovolji svojim radom te na osobni zahtjev izbornika.

 

 • Radna tijela Izvršnog odbora

 

Članak 55.

 • Izvršni odbor HJJS-a po potrebi osniva ili gasi radna tijela HJJS koja se nazivaju odbori.
 • Odbori nemaju izvršne ovlasti, već samo operativne i ograničene financijske.
 • Odborima rukovode predsjednici koje biraju i razrješavaju članovi odbora između sebe, a potvrđuje ih Izvršni odbor HJJS.
 • Prijedloge odluka radnih tijela verificira Izvršni odbor, te iste postaju izvršne kada ih prihvati i potvrdi Izvršni odbor.
 • Sva pitanja glede rada i djelovanja odbora uređuju se Poslovnikom o radu odbora koji donosi Skupština HJJS.

 

Stegovni sud

Članak 56.

 • Stegovni sud je nezavisno tijelo HJJS nadležno za rješavanje povreda pravila sporta, sukladno odredbama ovog Statuta i posebnog Pravilnika o stegovnom postupku.
 • Stegovni sud HJJS izriče stegovne mjere sukladno odredbama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti HJJS.
 • Stegovne mjere koje donosi Stegovni sud HJJS moraju biti u pisanom obliku i obrazložene.
 • Stegovne mjere iz prethodnog stavka ovog članka dostavljaju se članu HJJS na kojeg se odnose preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta člana koja je upisana u službenom registru nadležnog tijela državne uprave.
 • Izrečene stegovne mjere moraju biti obrazložene i sadržavati pouku o pravnom lijeku.
 • Pitanje dopustivosti uporabe pravnog lijeka i ostala pitanja pravnih lijekova biti će uređena Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti HJJS.

 

Članak 57.

 • Stegovni sud HJJS se sastoji od pet članova.
 • Stegovni sud HJJS donosi odluke većinom glasova.
 • Zabranjen je svaki utjecaj na članove Stegovnog suda.

 

Članak 58.

 • Članove Stegovnog suda HJJS bira i razrješava Skupština HJJS.
 • Mandat članova Stegovnog suda HJJS traje četiri godine i iste osobe mogu biti birane za novo mandatno razdoblje.
 • Predsjednika Stegovnog suda biraju članovi Stegovnog suda između sebe.

 

Članak 59.

Sva ostala pitanja glede stegovnog postupka biti će uređena posebnim Pravilnikom koji donosi Skupština HJJS.

 

Sudačka organizacija

Članak 60.

 • Sudačka organizacija HJJS je tijelo HJJS kojoj je osnovna zadaća suđenje na natjecanjima koja se održavaju u Republici Hrvatskoj.
 • Za člana Sudačke organizacijeHJJS može biti imenovana osoba koja je:
 • državljanin Republike Hrvatske,
 • osoba s navršenih 18 godina života i potpuno poslovno sposobna,
 • ugledni sporstki djelatnik ili sportaš,
 • član jednog od klubova koji su članovi HJJS,
 • da poznaje jedan svjetski jezik,
 • da ima prethodnu suglasnost Izvršnog odbora HJJS,
 • da je završila proces naobrazbe za suca pri međunarodnoj organizaciji i da o tome posjeduje valjani dokaz.
 • Članovi Sudačke organizacije HJJS su suci na natjecanjima koja se održavaju u Republici Hrvatskoj.
 • Sva ostala pitanja glede Sudačke organizacije biti će uređena posebnim Pravilnikom koji donosi Skupština HJJS ili po ovlaštenju iste Izvršni odbor HJJS.

 

 1. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR SAVEZA

Članak 61.

 • Svi eventualni sporovi/sukob interesa do kojih može doći unutar HJJS među članovima HJJS nastojati će se riješiti mirnim putem uz aktivno sudjelovanje Izvršnog odbora HJJS.
 • Svičlanovi HJJS, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i ovog Statuta, moraju voditi računa da nisu osobno u sukobu interesa s interesima HJJS.
 • Za svako postupanje koje bi imalo značaj kaznenog djela svi članovi HJJS dužni su podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, te s tim prijavama upoznatiPredsjednika HJJS, Izvršni odbor HJJS, Glavnog tajnika HJJS i Nadzorni odbor HJJS koji će ih prezentirati na prvoj narednoj sjednici Skupštine HJJS i o sadržaju prijave Skupština mora dati svoje službeno priopćenje, koje mora biti dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.
 • Za svako postupanje koje bi imalo značaj prekršaja svi članovi HJJS dužni su podnijeti prekršajnu prijavu nadležnoj inspekcijskoj službi.

 

 • Arbitraža
 • Članak 62.

 

 • Sve članice Saveza, kao i fizičke osobe koje su njihovi članovi, prihvaćaju arbitražu Sportskog arbitražnog sudišta Hrvatskog olimpijskog odbora za izvanredno preispitivanje konačnih odluka tijela Saveza i njenih članica, protiv kojih je iscrpljena ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite pred tijelima Saveza.
 • Članice i Savez mogu ugovoriti nadležnost Sportskog arbitražnog sudišta Hrvatskog olimpijskog odbora za odlučivanje u sporovima nastalim u svezi s obavljanjem sportske djelatnosti, kao i za posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati, ako zakonom nije određena isključiva stvarna nadležnost sudova ili drugih državnih tijela u Republici Hrvatskoj.

 

 • Unutarnji nadzor

Članak 63.

 • Članovi Saveza sami nadziru rad saveza.
 • Ako članica Saveza ili druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza smatra da jeodlukom ili postupanjem nekog tijela Saveza povrijeđen Statut ili drugi opći akt Saveza, ovlaštena je na to upozoriti Izvršni odbor Saveza te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
 • Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva, i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo Saveza i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, članica, odnosno druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza, a podnijela je zahtjev za otklanjanje nepravilnosti, može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom Saveza.

 

 1. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 64.

 • HJJS može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu pozitivnim propisima Republike Hrvatske i ovog Statuta.
 • Imovinu HJJS čine novčana sredstva koja se vode na žiro-računu HJJS, nepokretne i pokretne stvari, te druga imovinska prava.
 • Izvršni odbor HJJS odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup te o drugim načinima otuđenja i raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom HJJS.

 

Članak 65.

 • HJJS za obavljanje djelatnosti utvrđenih ovim Statutom osigurava sredstva u Državnom proračunu.
 • Proračunska sredstva strogo su namjenska i koriste se isključivo za poslove i zadaće prihvaćene godišnjim programom rada HJJS.

 

Članak 66.

 • Osim sredstava navedenih u odredbi članka 65. ovog Statuta HJJS ostvaruje prihode i vlastitom djelatnošću i to iz slijedećih izvora:
 • godišnje članarine svih članica,
 • godišnje kotizacije pojedinog odbora,
 • registracijskih prihoda,
 • doprinosa sponzora i drugih donacija,
 • dobiti od prava,
 • iz sredstava fondova odbora,
 • ostalih izvora sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 • Prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću vode se na žiro-računu HJJS i o njihovu trošenju izrađuje se izvješće, a ista se koriste za unaprjeđenje djelatnosti HJJS, primjenom važećih akata i odluka Skupštine i Izvršnog odbora HJJS.

 

Članak 67.

 • Raspodjela zajedničkih sredstava vrši se financijskim planom HJJS sukladno programu rada HJJS.
 • Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Glavni tajnik HJJS.

 

Članak 68.

 • Materijalno-financijsko poslovanje HJJS organizira se i vodi sukladno propisima o materijalno-financijskom poslovanju.
 • Organizaciju i vođenje materijalno-financijskog poslovanja HJJS može povjeriti nekoj drugoj stručnoj službi, organizaciji ili pojedincu, a njegovo obavljanje može osigurati zaključivanjem ugovora za obavljanje tog posla.
 • Za provedbu materijalno-financijskog poslovanja HJJS u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima RH odgovoran je Glavni tajnik HJJS.
 • Za provedbu materijalno-financijskog poslovanja pojedinog odbora u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske odgovoran je predsjednik tog odbora.
 • Za svoje obveze Savez odgovara cjelokupnom imovinom.
 • Članice Saveza i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza.
 • Nad Savezom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

 

 1. SIGURNOST, ZAŠTITA I RED NA SPORTSKIM NATJECANJIMA

 

Članak 69.

 

 • Sportaši i treneri, suci i druge službene osobe na natjecanju, te članovi upravljačkih tijela  klubova i Saveza, dužni su svojim javnim nastupima popularizirati sportske ideje i ponašanje, koji isključuju eventualno izbijanje sukoba ili nereda na sportskim natjecanjima.
 • Ju-Jitsu klubovi i savezi, organizatori sportskih Ju-Jitsu natjecanja, dužni su u pripremama za organizaciju kao i u samom održavanju natjecanja poduzeti sve mjere kako bi se na natjecanju osigurala sigurnost natjecatelja i gledatelja i otklonila mogućnost eventualnih sukoba ili nereda na sportskom natjecanju. Za primjenu ove odredbe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje organizatora natjecanja, ukoliko Savez ili nadležno tijelo organizatora u tu svrhu izričito ne ovlaste drugo tijelo, odgovarajuću službu ili osobu, odgovornu za pripremu i provedbu mjera sigurnosti, zaštite sudionika natjecanja te reda na sportskom natjecanju.
 • Organizatori iz prethodne točke dužni su za vrijeme natjecanja osigurati medicinsku pomoć za sve sudionike, odnosno nazočnost osobe osposobljene i ovlaštene za pružanje medicinske pomoći.
 • Ponašanja članova Saveza, odnosno Ju-Jitsu udruga suprotna odredbama stavka 1. ovog članka predstavljaju disciplinski prijestup u skladu s Pravilnikom o stegovnom postupku.

 

 1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 70.

 • Za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova HJJS može osnovati Ured HJJS ( u daljnjem tekstu: Ured ).
 • Ustrojstvo i način rada ureda uređuje se općim aktom kojeg donosi Izvršni odbor HJJS.

 

Članak 71.

Obavljanje pojedinih stručnih poslova HJJS može povjeriti nekoj drugoj stručnoj osobi, organizaciji ili pojedincu, a obavljanje ovih poslova uređuje se ugovorm o djelu ili drugim odgovarajućim ugovorom sukladno pozitivnim propisima.

 

 1. UTVRĐIVANJE I DODJELJIVANJE PRIZNANJA I NAGRADA

Članak 72.

 • HJJS može dodjeljivati priznanja i nagrade svake godine u znak priznanja i časti za osobite doprinose na razvitku Ju-Jitsu sporta.
 • Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada uređuje se postupak, uvjeti i način predlaganja kandidata, a isti donosi Izvršni odbor HJJS.

 

 1. PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 73.

 • HJJS prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kada tako odluči Skupština HJJS 2/3 većinom nazočnih predstavnika uz obvezni kvorum od najmanje 2/3 svih članica HJJS s pravom glasa.
 • HJJSmože prestati s radom ako:
 • skupština donese odluku o prestanku sukladno stavku prvom ovog članka,
 • protekne dvostruko više vremena od vremena potrebnog za održavanje redovne Skupštine HJJS,a ona nije održana,
 • na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju HJJS,
 • pokretanjem stečajnog postupka nad HJJS,
 • na zahtjev članova ili člana ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje HJJS, a nadležno tijelo HJJS u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.
 • U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka alineje prve i četvrte likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja HJJS u registru udruga u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o prestanku HJJS, odnosno pokretanju stečajnog postupka.
 • Činjenice iz stavka 2. alineje druge i pete ovog članka po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje HJJS, nadležnog tijela HJJS, članova HJJS ili drugih zainteresiranih fizičkih ili pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured.
 • U slučaju prestanka rada Saveza nekretnine, pokretna imovina i prava Saveza prelaze u vlasništvo sportske udruge istih ili sličnih ciljeva i djelatnosti odlukom Skupštine Saveza.
 • Novčana sredstva će se upotrijebiti za podmirenje dospjelih obveza Saveza, a preostali iznos će se raspodijeliti na jednake dijelove članicama Saveza.
 • Ako je Savez primio financijska sredstva iz proračuna ili iz drugih javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

 

 1. LIKVIDATOR SAVEZA

Članak 74.

 • Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju HJJS nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.
 • U slučajevima iz stavka drugog članka 73., alineje prve, druge, treće i pete provodi se postupak likvidacije.
 • Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka te podatke o promjeni naziva HJJS, tako da se uz naziv HJJS dodaje oznaka „ u likvidaciji“, što se mora upisati u registru udruga.
 • Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje HJJS.
 • Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana računajući ga od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.
 • U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu HJJS, stanje dugovanja, stanje potraživanja, utvrditi ostalu imovinu HJJS, te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da HJJS ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema HJJS u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku 30 dana .
 • Nakon raspodjele imovine likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
 • U slučaju da likvidator utvrdi da imovina HJJS nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu HJJS radi otvaranja stečajnog postupka.

 

Članak 75.

 • Likvidatora bira Skupština HJJS na redovnoj sjednici javnim glasovanjem nadpolovičnom većinom nazočnih članova.
 • Kandidata za likvidatora može predložiti svaki član Skupštine HJJS.
 • Za likvidatora ne može biti izabrana maloljetna osoba, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, te osoba koja svojim ponašanjem šteti HJJS i Ju-Jitsu klubu koji je član HJJS.
 • Likvidatora se bira trajno, ali Skupština može odlučiti o opozivu izabranog likvidatora i umjesto njega izabrati drugu osobu.
 • Likvidator ne mora biti član HJJS.
 • Prava i obveze likvidatora nastupaju tek otvaranjem likvidacijskog postupka.
 • Otvaranjem likvidacijskog postupka ime likvidatora se upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba.
 • Riječ likvidator ima rodno značenje te se pod tim razumijevaju osobe oba spola.

 

Članak 76.

Ukoliko su ispunjeni zakonski uvjeti za provođenje skraćenog postupka za prestanak postojanja HJJS, uz ispunjenje ostalih zakonskih uvjeta po pozitivnim propisima, zahtjev za upis prestanka postojanja HJJS po skraćenom postupku može podnijeti Izvršni odbor.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune Statuta

Članak 77.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

 

Vjerodostojno tumačenje Statuta

Članak 78.

Vjerodostojno tumačenje ovog Statuta daje Skupština HJJS i Izvršni odbor HJJS, kojem je takva ovlast derogirana ovim Statutom od strane Skupštine radi što bolje operativnosti rada HJJS i pravilnog postupanja u skladu s ovim Statutom.

 

 

Usklađivanje propisa

Članak 79.

Svi opći akti HJJS uskladiti će se s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Članak 80.

Članice i odbori HJJS dužni su svoje opće akte uskladiti ili donijeti sukladno ovom Statutu u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Rodno značenje izraza i pojmova

Članak 81.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Statutu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Stupanje na snagu

Članak 82.

 • Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.
 • Ovaj Statut mora u pisanom obliku biti dostavljen potpisan i pečatiran svim članicama HJJS, te nadležnom tijelu uprave.

 

Članak 83.

Sve članice Saveza u Republici Hrvatskoj dužne su uskladiti svoje statute s ovim Statutom u roku 120 dana od njegovog stupanja na snagu.

 

Prestanak važenja ranijeg Statuta

Članak 84.

 • Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti raniji Statut donesen 12. lipnja 2012.godine.
 • Opći akti HJJS doneseni na temelju tog Statuta ostaju na snazi do njihova usklađenja sa ovim Statutom.

U Zagrebu, dana 12. rujna 2015. godine

 


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19), članka 14. Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 25. Statuta Hrvatskog Ju-Jitsu saveza, Skupština Saveza na sjednici održanoj 19. prosinca 2020. donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta HJJS-a

 

Članak 1.

 

U Statutu Hrvatskog Ju-Jitsu saveza od 19. prosinca 2020., u članku 4. stavak 2., mijenja se i glasi:

„(2) Sjedište HJJS je u Zagrebu. Odluku o promjeni sjedišta HJJS-a donosi Izvršni odbor HJJS-a.“

 

Članak 2.

 

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Pečat Saveza je pravokutnog oblika. Pečat izgleda tako da je u gornjem dijelu znaka Saveza, a ispod se nalazi natpis „HRVATSKI JU-JITSU SAVEZ“.“

 

Članak 3.

 

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Gospodarska djelatnost Saveza je usluge oglašavanja.“

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

 

Članak 4.

 

U članku 26. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. do 5. koji glase:

„(2) Iznimno, u slučaju izvanrednih okolnosti i u hitnim slučajevima, odnosno u situacijama kad je odluka Skupštine hitna, a nema dovoljno vremena ili drugih uvjeta da se održi redovna sjednica Skupštine, Skupština može donijeti odluku glasovanjem članova skupštine bez neposrednog dolaska članova Skupštine na sjednicu, izjašnjavanje o prijedlogu putem e-mail-a (elektronička sjednica).

(3) Za organizaciju navedene elektroničke sjednice dostavlja se prijedlog ili pitanje članu Skupštine s prijedlogom da se izjasni „Za“, „Protiv“ ili „Suzdržan“ u odnosu na prijedlog odluke koju je potrebno usvojiti na hitan način bez sazivanja sjednice.

(4) Takve odluke zahtijevaju prihvaćanje od strane većine svih članova HJJS-a s pravom glasa.

(5) O elektroničkoj sjednici sastavit će se zapisnik, a zatim i verificirati na sljedećoj redovnoj sjednici Skupštine HJJS-a.“

 

Dopunom dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 6. do 16.

 

 

Članak 5.

 

Članak 34. mijenja se i glasi:

„(1) HJJS ima Predsjednika i Dopredsjednika.

Ukoliko je Predsjednik HJJS spriječen u izvršavanju svojih zadaća i obveza, istog zamjenjuje dopredsjednik.

(2) Mandat Predsjednika i Dopredsjednika traje četiri (4) godine i iste osobe mogu biti ponovno birane za novo mandatno razdoblje.“

 

Članak 6.

 

U ostalim člancima riječi „dopredsjednici“ i „dopredsjednike“ zamjenjuje se riječi „dopredsjednik“.

 

Članak 7.

 

Članak 36. mijenja se i glasi:

„Za Predsjednika i Dopredsjednika može biti izabrana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da je potpuno poslovno sposobna,

– da je ugledan sportski djelatnik,

– da se nije ogriješila o etičke norme i načela sporta i olimpijskog pokreta,

– da prihvaća Statut Saveza, Statut  i pravila pripadajućih međunarodnih sportskih udruženja, načela i pravila Olimpijske povelje, te Svjetskog kodeksa protiv dopinga (WADA),

– da nema prepreke iz Zakona o sportu,

– da poznaje jedan svjetski jezik koji je u službenoj uporabi međunarodnog sportskog udruženja, prema odredbama Statuta tih udruženja,

– nositelj crnog pojasa u Ju-Jitsu.“

 

Članak 8.

 

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Izvršni odbor ima 5 članova, među kojima su po funkciji predsjednik Saveza, dopredsjednik Saveza i tri člana Izvršnog odbora.“

 

Članak 9.

 

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 19. prosinca 2020.