U nastavku su konačne rang liste prijavljenih kandidata prema kriterijima športske uspješnosti za upis u razredne odjele za sportaše.

Eventualne korekcije (krivo upisani podaci, neupisani podaci i sl.) dostaviti na službeni mail Saveza u što kraćem roku.

Rang lista