Sukladno članku 44. i 45. Statuta, Izvršni odbor Hrvatskog Ju-Jitsu Saveza na svojoj redovnoj sjednici održanoj 24. travnja 2021. raspisuje:

NATJEČAJ za izbornika reprezentacije Hrvatskog Ju-Jitsu saveza

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o sportu, a odlukom Izvršnog odbora za izbornika može biti izabran samo onaj kandidat koji uz opće, udovoljava i slijedećim uvjetima:

  1. Visoka ili viša stručna sprema (VSS/VŠS) stečena po propisima važećim prije donošenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,
  2. Iskustvo u treniranju i vođenju Ju-Jitsu sportaša,
  3. Da se nije ogriješio o etičke norme i načela sporta i olimpijskog pokreta,
  4. Da nema zakonskih prepreka za obavljanje stručnih poslova u sportu,
  5. Da je nositelj crnog pojasa u Ju-Jitsu sportu.

U prijavu kandidati moraju priložiti :

  • Diplomu o stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju)
  • Životopis (uključujući i dosadašnja sportska i organizacijska dostignuća)
  • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 13. Zakona o sportu
  • Poznavanje najmanje jednog od službenih jezika Međunarodnog olimpijskog odbora u govoru i pismu

Izbornik se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 dana od objave natječaja na službenim stranicama HJJS-a, www.hjjs.hr . 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Natječaju korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu Saveza:

Hrvatski Ju-Jitsu savez
Jarunska cesta 3B, 10000 Zagreb
S naznakom „NATJEČAJ ZA IZBORNIKA“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Puni dokument u pdf obliku možete preuzeti OVDJE.