Na temelju članka 50. Statuta Hrvatskog Ju-Jitsu saveza i Odluke Izvršnog odbora Hrvatskog Ju-Jitsu saveza, raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor Glavnog tajnika Hrvatskog Ju-Jitsu saveza

Glavni tajnik se imenuje na razdoblje od 4 godine. Za Glavnog tajnika Hrvatskog Ju-Jitsu saveza može se imenovati osoba koja uz opće zakonske uvjete ispunjava i slijedeće uvjete:

 

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima minimalno srednju stručnu spremu
 • da poznaje jedan svjetski jezik
 • da je osposobljen za rad na računalu (aktivno korištenje MS Office paketa)
 • da ima radno iskustvo od najmanje tri (3) godine na istim ili sličnim poslovima

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o radnom iskustvu (presliku radne knjižice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • vozačka dozvola B kategorije (preslika)

 

Postupak prijema u službu obuhvaća obvezan razgovor sa članovima Komisije Izvršnog odbora, razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Dužnost Glavnog tajnika je volonterskog karaktera dok Savez ne stekne uvjete za mjesto plaćenog radnog mjesta Glavnog tajnika.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je pet (5) dana računajući od dana objave natječaja, a potom će Komisija pozivati kandidate koji su ispunili uvjete iz natječaja. Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

HRVATSKI JU-JITSU SAVEZ, JARUNSKA 3B, 10000 ZAGREB , S NAZNAKOM: „NATJEČAJ ZA GLAVNOG TAJNIKA“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, priloženu natječajnu dokumentaciju nećemo vratiti.

 

Link na dokument nalazi se na sljedećem linku:
Preuzmi