Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o sportu, a odlukom Izvršnog
odbora za izbornika može biti izabran samo onaj kandidat koji uz opće, udovoljava i slijedećim
uvjetima:

 1. Visoka ili viša stručna sprema (VSS/VŠS) stečena po propisima važećim prije donošenja
  Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,
 2. Iskustvo u treniranju i vođenju Ju-Jitsu sportaša,
 3. Da se nije ogriješio o etičke norme i načela sporta i olimpijskog pokreta,
 4. Da nema zakonskih prepreka za obavljanje stručnih poslova u sportu,
 5. Trenersko iskustvo u Ju-Jitsu sportu duže od 3 godine
  U prijavu kandidati moraju priložiti :
 • Diplomu o stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju)
 • Životopis (uključujući i dosadašnja sportska i organizacijska dostignuća)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 13.
  Zakona o sportu
 • Poznavanje najmanje jednog od službenih jezika Međunarodnog olimpijskog odbora u
  govoru i pismu
 • Potvrda matičnog Kluba da kandidat vodi treninge duže od 3 godine

  Izbornik se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine

  Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 dana od objave natječaja na službenim stranicama
  HJJS-a, www.hjjs.hr .

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za
  podnošenje prijava.

  Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Natječaju
  korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.
  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu Saveza:

  Hrvatski Ju-Jitsu savez
  Jarunska cesta 3B, 10000 Zagreb
  S naznakom „NATJEČAJ ZA IZBORNIKA“

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Preuzmi originalni dokument.